Schoolplan

 

Onze missie: In een krachtige leeromgeving optimale zelfontplooiingsmogelijkheden voor ieder kind!

Het is onze intentie om hoge kwaliteit in een goede werksfeer te creëren en zorg te dragen voor een open en eerlijke relatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders.

 

Om dat te realiseren staat in ons onderwijs centraal:

  • onderwijs op maat
  • effectieve leertijd
  • goede voortgangsregistratie

 

Onderwijs op maat

We streven naar kwalitatief goed onderwijs, toegesneden op het individu. We richten ons op de persoonlijke mogelijkheden en behoeften van ieder kind. De Daltonmethode is daarvoor uiterst geschikt en vormt de rode draad in de dagelijkse werkwijze van De Driebond.

 

De vijf kernwaarden vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie worden verwezenlijkt in een takensysteem. Kinderen krijgen leer- en doetaken, die ze binnen een bepaalde tijd, een dag tot een week, dienen af te ronden. De omvang van de taak is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hoeveelheid stof die de leerling kan overzien.

 

De kinderen hebben de vrijheid om zelf de hoeveelheid tijd, de volgorde van taken en eventuele hulpmiddelen te kiezen voor hun werk aan de taken. Dit takensysteem bevordert zo de eigen verantwoordelijkheid en er is de gelegenheid tot samenwerken door groepsopdrachten en onderlinge hulp.

 

Effectieve leertijd

Om kinderen volledig en optimaal voor te bereiden op hun verder schoolloopbaan, focussen wij op hoge verwachtingen en effectieve instructie. Daar waar nodig zorgen we voor individuele begeleiding en individuele instructie, zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen - zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

 

Voor de verschillende methodes die wij gebruiken om dit te bewerkstelligen, verwijzen wij u naar de schoolgids.

 

Goede voortgangsregistratie

De Driebond volgt de vorderingen van leerlingen op drie manieren, namelijk:

  • met methodegebonden toetsen;
  • met methodeonafhankelijke toetsen met behulp van het CITO-leerlingvolgsysteem;
  • via observaties.

Vier keer per schooljaar doen wij verslag aan de ouders/verzorgers over de vorderingen van hun kind(eren). Twee keer mondeling en twee keer met een schriftelijk rapport.

 

De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen wij ook met een leerlingvolgsysteem (SCOL). Daarnaast integreren wij aandacht hiervoor in allerlei activiteiten, zoals ‘het zonnetje van de week’.

 

Meer over onze missie, visie en beleidsvoornemens voor een periode van vijf jaar, kunt u vinden in ons schoolplan.

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies