Medezeggenschapsraad

 

Op elke school moet een Medezeggenschapsraad aanwezig zijn. De Medezeggenschapsraad (MR) is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is. De MR wordt gevormd door ouders en leerkrachten. Op De Driebond zijn dat:

 

Oudergeleding

Voorzitter: Eveline Kloeze

Floor Koops-Munneke - lid

Jasmijn Bloemert - lid

 

Personeelsgeleding

Marloes Dunweg - m.e.dunweg@o2g2.nl

 

Rol MR

De MR mag zich bemoeien met alle zaken die de school aangaan. Over veel besluiten die de directie over de school wil nemen, moet de MR vooraf om advies of instemming gevraagd worden. Over deze zaken zal de MR dan ook geregeld door de directie worden geïnformeerd. Dat gebeurt zowel schriftelijk als in geplande vergaderingen tussen MR en de directie over algemene zaken in de school en over toekomstige ontwikkelingen.

 

De MR is niet alleen een afwachtend orgaan. Als de MR dat nodig vindt, kan hij ook gebruik maken van zijn initiatiefrecht om zaken bij het bevoegd gezag aan te kaarten.

 

Onderwerpen

Zaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn bijvoorbeeld: formatiebeleid, arbobeleid, schoolwerkplan, samenwerkingsprojecten zoals Weer Samen Naar School. De MR is dus een belangrijk orgaan binnen de school, met grote verantwoordelijkheid.

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 

Indien er onder een bestuur meer dan één school valt is het ook verplicht om de medezeggenschap op centraal niveau te regelen. Voor ons schoolbestuur, O2G2, is dat het geval en daarom is er binnen onze organisatie een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR PO).

 

Een aantal keren per jaar vergadert de GMR PO met het College van Bestuur van O2G2. In de GMR PO hebben ouders en personeelsleden zitting. Zij worden door de MR’en van de scholen afgevaardigd.

  

Wat doen de leden van de GMR?

De leden van de GMR praten mee met het College van Bestuur over belangrijke zaken die voor de scholen spelen. Een aantal zaken moet formeel door het College van Bestuur aan de GMR voorgelegd worden. Welke onderwerpen dit zijn is terug te lezen in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR een advies- of instemmingsrecht. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies